Đào tạo In-house – Dự án

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ ÁN (INHOUSE) THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP

1. TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI

Tổng quan về tổ chức giáo dục PTI

2. HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA – GIẢNG VIÊN

Các chuyên gia giảng viên độc quyền tại Trường doanh nhân PTI

Các chuyên gia giảng viên độc quyền tại Trường doanh nhân PTI

Các chuyên gia cộng tác tại Trường PTI

Các chuyên gia cộng tác tại Trường PTI

Các giảng viên hợp tác với PTI

Các giảng viên hợp tác với PTI

Các chuyên gia kinh tế cộng tác với PTI

Các chuyên gia kinh tế cộng tác với PTI

3. CƠ SỞ VẬT CHẤT NGUỒN NHÂN LỰC

Cơ sở vật chất nguồn nhân lực Trường doanh nhân PTI

Cơ sở vật chất nguồn nhân lực Trường doanh nhân PTI

Hệ thống phòng học quy chuẩn tại Hà Nội

Hệ thống phòng học quy chuẩn tại Hà Nội

Hệ thống phòng học quy chuẩn tại TPHCM

Hệ thống phòng học quy chuẩn tại TPHCM

Thư viện doanh nhân PTI

Thư viện doanh nhân PTI

Lực lượng nhân sự của Tổ chức giáo dục đào tạo PTI

Lực lượng nhân sự của Tổ chức giáo dục đào tạo PTI

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO DỰ ÁN (INHOUSE) CỦA TRƯỜNG DOANH NHÂN PTI

4.1. Quy trình đào tạo Inhouse

Các bước hợp tác xây dựng dự án đào tạo doanh nghiệp theo nhu cầu cụ thể

Các bước hợp tác xây dựng dự án đào tạo doanh nghiệp theo nhu cầu cụ thể

4.2. Các chương trình đào tạo Inhouse

  • Nhóm chương trình dành cho lãnh đạo cấp cao
  • Nhóm chương trình dành cho giám đốc chức năng
  • Nhóm kỹ năng dành cho quản lý cấp cao/ cấp trung
  • Nhóm kỹ năng dành cho phòng kinh doanh
  • Nhóm kỹ năng sản xuất và vận hành
  • Nhóm kỹ năng dành cho nhân sự và nhân lực
  • Nhóm kỹ năng dành cho tài chính và kế toán
  • Nhóm kỹ năng chung
Nội dung khóa học đào tạo inhouse

Nội dung khóa học đào tạo inhouse

Nhóm chương trình dành cho đào tạo tại doanh nghiệp

Nhóm chương trình dành cho đào tạo tại doanh nghiệp

4.3. Một số đối tác và dự án tiêu biểu

Các đối tác dự án đào tạo tiêu biểu của Trường PTI

Các đối tác dự án đào tạo tiêu biểu của Trường PTI

Một số chương trình đào tạo tiêu biểu của các đối tác

Một số chương trình đào tạo tiêu biểu của các đối tác

Hình ảnh một số khóa học inhouse

Hình ảnh một số khóa học inhouse

4.4. Chứng nhận đào tạo Inhouse

Hình ảnh chứng nhận đào tạo dự án doanh nghiệp

Hình ảnh chứng nhận đào tạo dự án doanh nghiệp

4.5. Những con số ấn tượng

Những con số ấn tượng về hoạt động đào tạo doanh nghiệp của Trường PTI

Những con số ấn tượng về hoạt động đào tạo doanh nghiệp của Trường PTI