Trưởng phòng kinh doanh là gì? Mô tả công việc, kỹ năng và lộ trình phát triển của trưởng phòng kinh doanh